★★★ SAME DAY VERSAND BIS 14 UHR ★★★
★★★ JETZT SHOPPEN, SPÄTER BEZAHLEN! ★★★
★★★ KUNDENBEWERTUNG "SEHR GUT" (4.49/5) ★★★
★★★ KOSTENLOSER VERSAND AB 49 € ★★★
Legen Sie noch Artikel im Wert von 49,00€ in den Warenkorb und sichern Sie sich den kostenlosen Versand.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden en klanteninformatie

 

I. Algemene voorwaarden

 

§ 1 Basisbepalingen

 

(1) Voor contracten die u als aanbieder (Ms Fashion GmbH) via de website www.redox-fashion.de met ons sluit, gelden de volgende handelsvoorwaarden. Tenzij anders is overeengekomen, is het opnemen van uw eigen voorwaarden die u eventueel hebt gebruikt, in strijd met deze voorwaarden.

 

(2) Een consument in de zin van de volgende bepalingen is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die in hoofdzaak niet aan zijn of haar commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in het kader van de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

 

§ 2 Sluiting van de overeenkomst

 

(1) Het voorwerp van de overeenkomst is de verkoop van goederen .

 

Onze aanbiedingen op het internet zijn niet-bindend en geen bindend aanbod om een contract te sluiten.

 

 

(2) U kunt een bindend aanbod doen om te kopen (bestellen) via het online winkelwagensysteem.

De goederen die bestemd zijn voor aankoop worden in het "winkelwagentje" geplaatst. Door op de betreffende knop in de navigatiebalk te klikken, kunt u de "winkelwagen" oproepen en daar op elk gewenst moment wijzigingen aanbrengen. Na het oproepen van de pagina "Afrekenen" en het invoeren van uw persoonlijke gegevens en de betalings- en verzendingsvoorwaarden, worden alle bestelgegevens uiteindelijk weer weergegeven op de overzichtspagina van de bestelling.

Voordat u uw bestelling plaatst, heeft u de mogelijkheid om alle gegevens opnieuw te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of de aankoop te annuleren. 

Door het indienen van de bestelling via de knop "bestelling onder voorbehoud van betaling" doet u ons een bindend aanbod.

U ontvangt eerst een automatische e-mail over de ontvangst van uw bestelling, die nog niet leidt tot het sluiten van de overeenkomst.

 

(3) De aanvaarding van het aanbod (en daarmee de totstandkoming van de overeenkomst) vindt binnen 2 dagen plaats door middel van een tekstbevestiging (bijv. per e-mail), waarin de uitvoering van de bestelling of de levering van de goederen aan u wordt bevestigd (orderbevestiging). 

Als u geen corresponderend bericht heeft ontvangen, bent u niet langer gebonden aan uw bestelling. In dit geval worden de reeds verleende diensten onmiddellijk terugbetaald.

 

(4) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is voor het sluiten van de overeenkomst wordt gedeeltelijk geautomatiseerd via e-mail. U moet er dus voor zorgen dat het e-mailadres dat u bij ons heeft gedeponeerd correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch verzekerd is en vooral dat dit niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

 

§ 3 Recht van retentie, eigendomsvoorbehoud

 

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen als het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

 

(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

 

(3) Als u ondernemer bent, geldt bovendien het volgende:

 

a) Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen die voortvloeien uit de lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan. Voorafgaand aan de eigendomsoverdracht van de voorbehouden goederen is verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid niet toegestaan.

 

b) U mag de goederen doorverkopen in de normale gang van zaken. In dit geval draagt u hierbij alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag dat u uit de doorverkoop ontvangt aan ons over; wij accepteren de cessie. U bent verder bevoegd om de vordering te innen. Indien u uw betalingsverplichtingen niet naar behoren nakomt, behouden wij ons echter het recht voor om de vordering zelf te innen.

 

c) Indien de goederen onder voorbehoud gecombineerd en gemengd worden, worden wij mede-eigenaar van de nieuwe zaak in de verhouding van de factuurwaarde van de goederen onder voorbehoud tot de andere verwerkte goederen op het moment van de verwerking.

 

d) Wij verbinden ons ertoe de zekerheden waarop wij recht hebben op uw verzoek vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden de te verzekeren vordering met meer dan 10% overstijgt. De selectie van de vrij te geven effecten is naar eigen goeddunken.

 

§ 4 Garantie

 

(1) De wettelijke rechten op aansprakelijkheid voor gebreken bestaan.

 

(2) Als consument wordt u verzocht het artikel onmiddellijk na levering te controleren op volledigheid, duidelijke gebreken en transportschade en ons en de vervoerder zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele klachten. Als u dit niet doet, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

 

(3) Indien u ondernemer bent, gelden de bovenstaande garantiebepalingen in afwijking van het bovenstaande:

 

a) Alleen onze eigen specificaties en de productbeschrijving van de fabrikant worden geacht overeen te komen als de kwaliteit van het artikel, maar niet andere reclame, openbare promoties en verklaringen van de fabrikant.

 

b) In het geval van gebreken zullen wij naar eigen goeddunken garantie verlenen, hetzij door het verhelpen van het gebrek, hetzij door latere levering. Als het verhelpen van het gebrek niet lukt, kunt u, naar keuze, een prijsverlaging eisen of het contract opzeggen. Na een tweede mislukte poging wordt het herstel van het gebrek geacht te zijn mislukt, tenzij iets anders het gevolg is van het soort voorwerp of gebrek of andere omstandigheden. In geval van herstel van gebreken hoeven wij de hogere kosten voor de overdracht van de goederen naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering niet te dragen, tenzij de overdracht overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen.

 

c) De garantieperiode is één jaar vanaf de levering van de goederen. De verkorting van deze periode is niet van toepassing:

 

- aan ons toe te rekenen schade die voortvloeit uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid en in het geval van andere schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt;

- voor zover wij het gebrek frauduleus hebben verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van het artikel hebben aangenomen;

- in het geval van voorwerpen die voor een gebouw zijn gebruikt in overeenstemming met hun gebruikelijke gebruik en die de gebrekkigheid ervan hebben veroorzaakt;

- in geval van wettelijke verhaalsrechten die u tegen ons heeft in verband met gebreken.

 

§ 5 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, plaats van bevoegdheid

 

(1) Het Duitse recht is van toepassing. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken (gunstigheidsbeginsel).

 

(2) De plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de zakelijke relaties die met ons bestaan, alsmede de plaats van jurisdictie, is onze maatschappelijke zetel als u geen consument bent, maar een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds. Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft of als uw verblijfplaats of gebruikelijke verblijfplaats onbekend is op het moment dat de rechtsvordering wordt ingesteld. Het recht om ook een beroep te doen op de rechter in een andere rechtsgebied blijft hierdoor onaangetast.

 

(3) De bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

 

 

 

 

 

II Klanteninformatie 

 

1. identiteit van de verkoper

 

MS Fashion GmbH

Breslauerstr 1

41460 Neuss

Duitsland

Telefoon: 021317138597

e-mail: info@redox-fashion.com

 

 

Alternatieve geschillenbeslechting:

De Europese Commissie biedt een platform voor de buitengerechtelijke online-geschillenbeslechting (OS-platform), dat beschikbaar is op https://ec.europa.eu/odr.

 

2. informatie over de sluiting van het contract

 

De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de mogelijkheden tot correctie worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften "Sluiting van het contract" van onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

 

3. contracttaal, opslag van de contracttekst

 

3.1 De contracttaal is Duits .

 

3.2 De volledige tekst van de overeenkomst wordt door ons niet opgeslagen. Voor het verzenden van de bestelling via het online winkelwagensysteem kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de printfunctie van de browser. Na ontvangst van de bestelling door ons worden de bestelgegevens, de wettelijk vereiste informatie voor overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden opnieuw per e-mail aan u verzonden.

 

4. essentiële kenmerken van de goederen of de dienst

 

De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten zijn terug te vinden in het betreffende aanbod.

 

5. prijzen en betalingsvoorwaarden

 

5.1 De in de respectievelijke aanbiedingen genoemde prijzen en de verzendkosten vertegenwoordigen de totale prijzen. Zij omvatten alle prijscomponenten, inclusief alle toepasselijke belastingen.

 

5.2 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de koopprijs. Ze kunnen worden opgeroepen via een daartoe bestemde knop op onze website of in de betreffende aanbieding, worden tijdens het bestelproces apart getoond en zijn bovendien voor uw rekening, tenzij er gratis levering is toegezegd.

 

5.3 De voor u beschikbare betalingsmogelijkheden worden op onze website of in het desbetreffende aanbod onder een overeenkomstig gemarkeerde knop weergegeven.

 

5.4 Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke betaalmethoden, zijn de betalingsvorderingen uit de gesloten overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

6. leveringsvoorwaarden

 

6.1 De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden onder een daartoe bestemde knop op onze website of in het betreffende aanbod.

 

6.2 Als u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke beschadiging van de verkochte goederen tijdens de verzending pas op u wordt overgedragen wanneer de goederen aan u worden overhandigd, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u een niet door de ondernemer of een andere door hem aangewezen vervoerder zelfstandig opdracht heeft gegeven om de zending uit te voeren. 

 

Als u ondernemer bent, is de levering en verzending voor uw risico.

 

7e wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken 

 

Aansprakelijkheid voor gebreken wordt geregeld door de "Garantie"-bepaling in onze Algemene Voorwaarden (Deel I). 

 

Deze algemene voorwaarden en klanteninformatie zijn opgesteld door de juristen van de dealervereniging die gespecialiseerd is in informaticarecht en worden permanent gecontroleerd op wettelijke conformiteit. De Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer informatie is te vinden op: https://www.haendlerbund.de/agb-service.

 

laatste aanpassing: 23.10.2019

 

Laatst bekeken
★★★ SAME DAY VERSAND BIS 14 UHR ★★★
★★★ JETZT SHOPPEN, SPÄTER BEZAHLEN! ★★★
★★★ KUNDENBEWERTUNG "SEHR GUT" (4.49/5) ★★★
★★★ KOSTENLOSER VERSAND AB 49 € ★★★